Bli medlem

Det settes som krav for medlemskap at søker har interesse for metallsøking og lokal historie, til gjengjeld vil man få være med på fellesturer og møte kunnskapsrike folk med samme interesse. Sammen får vi tilgang til store landområder å søke på og står sterkt i forhold til samarbeid med arkeologiske myndigheter. Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingent er betalt. Medlemmer som ikke forholder seg til gjeldende lover og regler i forhold til innlevering av innleveringspliktige funn, avtaler med grunneiere eller som gjør noe som strider mot klubbens vedtekter og etiske retningslinjer, kan ekskluderes etter flertall i styret. Styret kan etter flertall nekte enkeltpersoner medlemskap i foreningen.